MathBox “คณิตศาสตร์ครบวงจร”
เป็นระบบการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพื้นฐาน และ ความสามารถของเด็กแต่ละคนอีกทั้งยังสามารถจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในโรงเรียนที่เด็กแต่ละคน
ต้องใช้สอบ และมุ่งเน้นให้เด็กเรียนทันชั้นเรียนหรือเรียนเกินระดับชั้นเรียนที่เรียนอยู่ โดยทางคุณครูและผู้ปกครอง
ช่วยกันในการวางแผนการเรียนด้วยระบบวงจรแห่งความสำเร็จ
Planning (การวางแผนการเรียน) นักเรียนจะได้รับการวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน
แต่ละคน
Implementation (การจัดเตรียมและการดำเนินการสอน) การจัดแบบฝึกหัดและการกำหนดความสัมพันธ์ของ
แบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและให้สอดคล้องกับเนื้อหาของทางโรงเรียน
Evaluation (การประเมินผล)
1. การประเมินจากแบบทดสอบท้ายเล่มในแต่ละหน่วยการเรียน
2. ประเมินผลความเข้าใจระดับชั้น เพื่อเป็นการประเมินผลความเข้าใจโดยรวมของนักเรียนแต่ละคน
Refinement (การแก้ปัญหาและพัฒนา)
1. แนวทางการพัฒนาที่ทำให้นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่ทำให้นักเรียนเรียนไม่เป็นไปตามโปรแกรมที่ตั้งไว้
 

MathBox พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
1. หลักสูตรมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีความยืดหยุ่นของเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของเด็กแต่ละคน
2. ระบบการเรียนที่เป็นมาตรฐาน มีการวางแผนการเรียนรู้ การฝึกฝนตามบทเรียนที่จัดเตรียม การวัดผล และพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา
3. การฝึกแบบฝึกจากระดับที่ง่ายไปหายาก แบบฝึกที่หลากหลายและมีการฝึกอย่างเป็นประจำให้เกิดความชำนาญถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
4. ครูผู้สอนที่มีความรู้ และดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล

บทบาทของนักเรียน
นักเรียนจะเรียนรู้จากแบบฝึกหัด และทำแบบฝึกหัดตามที่ครูผู้สอนกำหนด

บทบาทของผู้ปกครอง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เนื้อหาการเรียน ช่วงเวลาและเนื้อหาที่นักเรียนใช้ในการสอบ พัฒนาการในการเรียนรู้ อีกทั้งร่วมวางโปรแกรมการเรียนพร้อมกับครูผู้สอน

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากหลักสูตร MathBox
1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น
2. มีความเข้าใจในทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วน
3. มีความคิดอย่างมีระบบ ชัดเจนและรัดกุม
4. มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
5. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้มาเชื่อมโยง เพื่อใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องสามารถเรียนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนได้

 
หน้า
 
Copyright © 2008-2009 www.One2OneCenter.com, All Rights Reserved.